VGV en de wet in Nederland
wet in nederland

VGV en de wet in Nederland

Strafbaar feit: genitale verminking bij een minderjarige vrouw.
Definitie van the World Health Organisation WHO van Vrouwelijke Genitale Verminking “Een gedeeltelijke of volledige verwijdering of elke andere beschadiging van de vrouwelijke genitaliën zonder medische noodzaak”. 

Mensenrechten:

In zowel het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) als in het Internationale Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) wordt bepaald dat maatregelen genomen moeten worden om het kind te beschermen tegen alle vormen van geweld, waaronder letsel en mishandeling. In artikel 11 van de Nederlandse Grondwet is het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam vastgelegd.

VGV is strafbaar op grond van de volgende wetten:

  • VGV is in Nederland strafbaar als vorm van kindermishandeling (art. 300-304, 307, 308 Wetboek van Strafrecht)
  • Ook uitlokking, medeplichtigheid of mededaderschap (art. 47 en 48 WvSr). Is strafbaar. . Dus degene die de opdracht geeft, ervoor betaalt of de middelen ervoor verstrekt. Ook een beroepsuitoefenaar (hulpverlener/arts) die meewerkt aan VGV of geen hulp heeft gegeven.
  • Er staan straffen op tot maximaal 12 jaar celstraf of 75.000 euro boete. Er is mogelijkheid om met een derde de straf te verhogen als er sprake is van ouders/verzorgers die zelf hun dochter besnijden.
  • Ook heeft het kind volgens artikel 11 recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Er volgt altijd aangifte als er sprake is van VGV bij minderjarige meisjes. Een kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van geweld, waaronder letsel en mishandeling.
  • Ook het buiten Nederland laten besnijden van minderjarige meisjes is strafbaar!
  • Indien VGV is uitgevoerd bij een meerderjarige vrouw is dit eveneens strafbaar op grond van een vorm van mishandeling (art. 300 e.v. Wetboek van Strafrecht)
  • Het na de bevalling hersluiten van de vrouw door een arts, herfibulatie genoemd is ook strafbaar! Immers hiermee bevorder je littekenvorming en houd je de ernstige bijwerkingen van VGV in stand.
  • Artikel 436 Wetboek van Strafrecht is strafbaar gesteld het: uitvoeren van een VGV door een persoon die geen bevoegd arts is.

Uitvoering van de wet, geschied als volgt:

Er wordt van zorgverleners een actieve houding verwacht in het opsporen, melden en voorkomen van VGV. Zorgverleners melden VGV bij de inspectie en werken niet mee aan de VGV. Als er sprake is van zorg over toekomstig VGV dan doet de hulpverlener melding via het te downloaden formulier op www.igz.nl na de stappen doorlopen te hebben van de Meldcode. Een van de stappen hiervan is het informeren van de ouders over de gevolgen en strafbaarheid van VGV.
Er is de mogelijkheid voor hulpverleners om afstand te doen van hun beroepsgeheim om een melding van (toekomstig) VGV te kunnen doen.
Ook bezorgde burgers kunnen melding doen bij de Raad voor de Kinderbescherming of het AMK van een ophanden zijnde VGV.

Een voorbeeld:

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen verklaart: “elke vorm van VGV als verminking en schending van de mensenrechten met grote gevolgen voor de psychische en lichamelijke gezondheid van de vrouw.”
Verloskundigen lichten de besneden moeder altijd voor over de gevolgen van VGV en bespreekt met haar de gevolgen en de Nederlandse wet bij geboorte van een dochter. Verloskundige informeert Jeugdzorg als er sprake is van VGV bij de moeder en zij zorg heeft over toekomstig VGV bij dochters

Naast degene die de besnijdenis uitvoert zijn ook strafbaar de personen die deze handelingen mede plegen of uitlokken of medeplichtig zijn (opdracht geven, ervoor betalen of de middelen ervoor verstrekken).
Het bij het verrichten van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg zonder noodzaak toebrengen van (een aanmerkelijke kans op) schade van een en ander is strafbaar gesteld in artikel 96 e.v. van de Wet BIG.

Bron : STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Geef een reactie